Privaatsustingimused

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Kirjastus SEIK-I (Seik OÜ) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Kirjastus SEIK-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Kirjastus SEIK-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Kirjastus SEIK (Seik OÜ reg. kood 12921231, Parda 3/5/7, 10151 Tallinn). Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja on Rudolf-Gustav Hanni, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed vastavalt valitud meetodile volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, Stripe-ile, PayPal-ile või Kevin EU, UAB-ile. Tarne teostamiseks edastab ettevõte vajalikud isikuandmed vastavalt valitud tarnemeetodile volitatud töötlejale DPD, Omniva, Smartpost, Venipak või teised tarnepartnerid.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Kirjastus SEIK kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
  • elukoht/asukoht;
  • arveldusarve;
  • kontaktandmed.
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
  • andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
  • kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Kirjastus SEIK-il õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused ja

Seaduses sätestatud alustel on Kirjastus SEIK-il õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Kirjastus SEIK töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Kirjastus SEIK avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Kirjastus SEIK kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Kirjastus SEIK saadab Klientidele Kirjastus SEIK-i pakkumisi. Samuti edastab Kirjastus SEIK Klientidele pakkumisi, mille on teinud Kirjastus SEIK-i poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal igal ajal Kirjastus SEIK-iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti [email protected] vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti [email protected] vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil [email protected].